เมื่อ 1 พ.ย.61, 0930 ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.ลานกระบือ ประกอบด้วย : บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ., จนท.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลานกระบือ, พ.ต.ท.ทยากร จันแก้วปง สว.สส.สภ.ลานกระบือ, นายเดชา บัวทองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ และนายมนัส จูน้อย กำนันตำบลประชาสุขสันต์ ร่วมกันจัดหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดดงกระทิง หมู่ที่ 4 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ ผลการปฏิบัติมีผู้เข้าร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 3 เรื่องดังนี้ 1.น.ส.ฐิติรัตน์ นาคนวล บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 9 ต.ประชาสุขสันต์ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินทำกิน (ส.ป.ก.) กับเพื่อนบ้าน จำนวน 4 คน ที่มีที่ดินติดกัน มีความต้องการให้ จนท.ส.ป.ก....
มทบ.39 ออกศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ พรหพิราม บรรเทาทุกข์ประชาชน เมื่อ 1 พ.ย.61 ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.พรหมพิราม จว.พล. ร่วมกับ นายเปรม ฉิมปรางค์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วงฆ้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมพิราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่.4 ต.วงฆ้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่นางปราณี สวนนุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่.4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จว.พล.แจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมพิราม ว่ามีดินยุบตัวลงมาทับถมท่อระบายน้ำที่ออกจากที่นาของตัวเอง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการยุบตัวของดินจริงประกอบกับท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กจึงทำให้ในช่วงฤดูฝนน้ำระบายไม่สะดวกในบริเวณดังกล่าวส่วนแนวทางการแก้ปัญหาทาง อบต.วงฆ้อง จะดำเนินการจัดงบประมาณเพื่อขุดลอกและวางท่อระบายน้ำใหม่ต่อไป
นายอำเภอเมืองนราธิวาสมอบทุนโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูรักษายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาชึพและสร้างรายได้ที่มั่นคง ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูรักษายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ราย ซึ่งผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ตั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า การติดตามดูแล ช่วยเหลือเป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะ ช่วยประคับประคองให้ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ในการปฏิบัติการติดตาม ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยใช้กลไก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่ทำหน้าที่ติดตาม สังเกตพฤติกรรมและส่งข้อมูล การขอรับความช่วยเหลือ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการต่อยังมีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือปัจจุบัน มีผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส และปฏิบัติการป้องกัน ยาเสพติดอำเภอ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดยาฟื้นฟูยาเสพติด ที่ประสงค์ขอรับทุน ประกอบอาชีพ โดยเป็น ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด มีทั้ง ระบบสมัครใจ บังคับบำบัด หรือระบบ ต้องโทษ มีความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด มีความประพฤติที่ดี โดยมีผู้นำชุมชนและในครอบครัวให้การรับรอง เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน และมีทักษะในการในอาชีพมาก่อน เป็นทุนดังกล่าว เปรียบเสมือนพลังใจในสังคม ที่ต้องการให้ผ่าน การบำบัดฟื้นฟูเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ มีกำลังใจในการต่อสู้...
จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น การกุศล เกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ รายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี วันนี้ ( 1 พ.ย.61 ) ที่ แปลงนาข้าว ภายใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นการกุศล หารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และ กิจกรรมเกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ที่ทุ่งเพล กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นการกุศลฯ ระยะทาง 10 กิโลเมตร / 4 กิโลเมตร และเสือภูเขา 17 กิโลเมตร ชมวิวทิวทัศน์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติเขื่อนทุ่งเพล /สวนผลไม้ / วิถีชีวิตชุมชน ปล่อยสตาร์ทเวลา 07.00 น. ส่วนกิจกรรมเกี่ยวข้าว...
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดจันทบุรี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันนี้ ( 1 พ.ย.61 ) ที่บริเวณลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กว่า 600 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ด้วยการทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สนองแนวพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการทำความดีโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน และในโอกาส วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดย จิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บใบไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลุกซ่อมต้นไม้ และ บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไม้โดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่มีไม้เศรษฐกิจ ไม้มงคล และไม้ประจำจังหวัดปลุกไว้จำนวนมากให้ต้นไม้ได้เติบโตเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติไม้พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีที่อนุรักษ์ไว้ บริเวณโดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอยู่ควบคู่กับประวัติศาสตร์ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ให้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรีต่อไป ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
พิจิตร พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) ตรวจสอบการปรับปรุงบ่อน้าเสียของโรงสีไพบูลย์ฯ ต.ย่านยาว อ.เมือง จังหวัด.พิจิตร วันที่ 1.พ.ย.61 เวลา 15. 00 .น. พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) ตรวจสอบการปรับปรุงบ่อน้าเสียของโรงสีไพบูลย์ฯ ต.ย่านยาว อ.เมือง จังหวัด.พิจิตร ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาฯ ที่ให้ก่อสร้างของบ่อหมายเลข 3 และ 4 ใหม่ ให้ถอยห่างออกจากเขตแม่น้ำพิจิตร เพื่อป้องกันการรั่วไหล และรั่วซึมของน้ำเสีย อันจะทำให้โรงสีฯสามารถเปิดเดินเครื่องจักรเ พื่อทดสอบระบบบำบัดมลพิษ และประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง) ด้วย นกพิราบศูนย์ข่าวพิจิตร/ภาพข่าว P.CHAI
พิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว (จัดแสดงผลงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน OTOP กิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์เด่น การประกวดรำวงย้อนยุค และการประกวดส้มตำลีลา ณ บริเวณหน้าบึงสีไฟ นกพิราบ ศูนย์ข่าวพิจิตร /ภาพข่าว ณ ดุ่ย
นครนายก หมวดดุริยางค์ จปร. ขับรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิต เกิดเหตุสลดเมื่อทหารดุริยางค์ขับรถยนต์เก๋งกำลังจะไปทำงาน หักหลบอะไรบางอย่างรถเสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิตคาที่ ที่นครนายก เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์เวรและกู้ภัยสว่างอริยะธรรมสถานจังหวัดนครนายก เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งชนต้นไม้คาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิต หลังจากนั้นจึงไปในที่เกิดเหตุ บริเวณถนนสาย เขาน้อย-โรงเรียน จ.ป.ร.เลยสถานีอนามัยตอไม้แดง หมู่11 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบรถเก๋งฮอนด้าซีวิคสีบอร์นเงินทะเบียน กค 1384 จังหวัดปราจีนบุรี ชนอยู่กับต้นคูณข้างถนนสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายยับเยิน ภายในรถพบผู้เสียชีวิตถูกอัดก๊อปปี้ติดกับพวงมาลัยรถ ต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิต จ.ส.อ.อดิศร ตระกูลศา อายุ 49 ปีเป็นคนจังหวัดนครนายก และเป็นทหารหมวดดุริยางค์นักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร.นครนายก จากการสอบถามผู้ที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเล่าว่ารถคันดังกล่าวกำลังขับมุ่งหน้าไปทางโรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร.จู่ๆรถได้เสียหลักเหมือนหักหลบอะไรบางอย่างจึงทำให้รถเสียหลักพุ่งชนกับต้นไม้เข้าอย่างจังเสียงดังสนั่น หลังจากนั้นตนเองจึงรีบวิ่งมาดูก็พบว่าคนขับแน่นิ่งไปแล้ว หลังจากนั้นจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ โดยเพื่อนๆหมวดวงดุริยางค์ด้วยกันที่ยังอยู่ในอาการเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่งได้พูดคุยกับตนเองและบอกว่ากำลังจะออกจากบ้านไปเข้าเวร จนมาทราบอีกที่ว่า จ.ส.อ.อดิศร ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้ว ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะขับรถคันดังกล่าวมาด้วยความเร็ว พอมาถึงที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะหักหลบอะไรบางอย่าง จึงทำให้รถยนต์เสียหลักพุ่งชนเข้ากับต้นไม้อย่างแรงจึงส่งผลให้คนขับเสียชีวิตทันที ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายให้เคร่งครัด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21.00 -02.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จำนวน 18 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด เพื่อแนะนำให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป พร้อมตรวจปัสสาวะพนักงานและผู้ใช้บริการ ตรวจใบอนุญาตวีดีทัศน์ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีหรือไม่หมดอายุหรือไม่ และ ออกตรวจสถานที่เสี่ยง เช่นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนชมน่าน ร้านเกม คาราโอเกะ ผลการปฎิบัติหน้าที่ สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ปรีชา นุตจัรส ราย งาน
รองผู้ว่าฯปทุมธานี ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 และให้โอวาทกับทหารกองประจำการ วันนี้ (1 พ.ย.61) เวลา 10.30 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 และให้โอวาทกับทหารกองประจำการ โดยมี พันเอก ชิษณุพงศ์ ทองคำ สัสดีจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีกำลังทหารเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อการพัฒนาประเทศ และ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 บัญญัติให้ชายซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่ในการรับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน แต่กองทัพไม่สามารถรับชายไทยทุกคนเป็นทหารได้ จึงได้ทำการคัดเลือกทหารโดยการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ สำหรับในปีพุทธศักราช 2561 กองทัพมีความต้องการ เป็นแผนกทหารบก จำนวน 364 คน แผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 2/2561 จำนวน 76 คน และแผนกทหารเรือ ผลัดที่ 3/2561 จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 454 คน โดยมีกำหนดการส่งทหารเข้าหน่วย...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
few clouds
24.4 ° C
25.6 °
24.4 °
77 %
1.3kmh
22 %
เสาร์
24 °
อาทิตย์
33 °
จันทร์
34 °
อังคาร
34 °
พุธ
34 °

ได้รับความนิยม