ี"วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ไอเดียแจ๋ว" วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะจัดโครงก ารอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฟรี ให้กับพี่น้องประชาชนและนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิค-19 บริการ อบรมและทดสอบฟรี ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ กล่าวว่า ตามที่ทางวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 7 สาขาอาชีพ และในสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิค-19) ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและการมีรายได้ที่ลดลงจากสถาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ที่ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อให้บริการ ซ่อมสร้าง เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ ในส่วนของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เองเราก็ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกที่3 เราได้เพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือเพิ่มเติม จัดอบรมและทดสอบให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับฝีมือให้กับพี่น้องประชาชนและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มรายได้ต่อไปในอนาคต โดยจะเปิดในรุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 17-20...
ผลการดำเนินงานซีพี ออลล์ ไตรมาส 1 ปี 62 รายได้รวมโต 8.6 % บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำไตรมาส 1/2562 มีรายได้รวม 138,896 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ8.6 และมีกำไรสุทธิจำนวน 5,769 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.5 ทั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการขยายสาขารองรับการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการขายสินค้าและบริการตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตต่อเนื่อง ผลจากการขายสินค้าและบริการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแม็คโครและธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้เป็นผลจากการขยายสาขาและการนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 รับทราบการแจ้งขอลาออกของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริษัท และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง...
15 รัฐวิสาหกิจ ร่วมสื่อสาร ประกาศ No Gift Policy (งดรับของขวัญ ของฝากในทุกเทศกาล) ปี 2563 🎁 1. EXIM Bank 2. ธอส. (GHB) 3. อวพช. (NSM) 4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) 5. บมจ. ทีโอที (TOT) 6. กปภ. (PWA) 7. บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม 8. ธนาคารกรุงไทย 9. การยาสูบแห่งประเทศไทย 10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 11. SME Bank 12. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 13. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. ) 14. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 15. ปตท. (PTT) ข้อมูล - เครือข่าย ITA & ศปท. รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 28.11.2562
ร้อยเอ็ด..สจ.ตุลธร ขามช่วง สจ.โพธิ์ชัย. ประธานพิธีงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ฟ   ณ แปลงนา นายเสงี่ยม คำบุญเหลือ   วันที่(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓o น.สจ.นายตุลธร. ขามช่วง ประธานในพิธีโดยกล่าวรายงานนายเรื่องศักด์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเภอโพธิ์ชัยในนามของฝ่ายจัดงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกคน ขอขอบคุณท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ ในวันนี้ ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป และ ยังเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต อำเภอโพธิ์ชัยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอโพธิ์ชัย ปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และแสดง ให้เห็นถึงความมีน้ำใจของข้าราชการพนักงานประชาชนทุกภาคสนชื่วมมือร่วมใจสร้างสายใย เชื่อมโยงคนทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันสร้างสรค์พลังนำไปสู่ความสามัคคีและยั่งยัน   ๑. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การลงแขกเกี่ยวข้าววิถีชาวบ้าน ๒. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงนภาครัฐกับชุมชนประชาชนทุกภาคส่วน ๓. เพื่อให้เกิดความรักความสมัคคีของคนในห้องถิ่นกับหน่วยงานของภาครัฐ ๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานในการอนุรักษ์ ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรหน่วยงาน ๒.ให้เกิดคามร่วมมือระหว่างหน่วยงนภาครัฐกับชุมชนประชาชนทุกภาคส่วน ๓. ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าว ๔.ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่และเป็นแบบอย่างที่ดีงมแค่ลูกหลานในการอนุรักษ์*ประธานกล่าวเปิดงาน.. ______ คณิต ไชยจันทร์/บพิตร จำปา/ภาพ/ข่าว/ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน
พ.ต.อ.นเรศ พูลหน่าย ผกก.สภ.แม่ระมาด ลงพื้นที่เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากท่วมผิวการจราจร-ดินสไลด์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1175 ถนนสายแม่ระมาด - ตาก วันนี้ 17 ต.ค. 2564 เวลา16.30 น.-18.30 น. พ.ต.อ.นเรศ พูลหน่าย ผกก.สภ.แม่ระมาด พ.ต.ท.กำพล ไม้สนธิ์ สวป.สภ.แม่ระมาด พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สภ.แม่ระมาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ โดยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมแนะนำการใช้เส้นทาง เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากท่วมผิวการจราจร-ดินสไลด์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1175 ถนนสายแม่ระมาด - ตาก กม.ที่ 46, 49 , 50 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จว.ตาก ทำให้ช่องการจราจรเสียหายไปหนึ่งช่องทาง ซึ่งรถเล็กสามารถแล่นผ่านได้ และได้ร่วมกันทำเครื่องหมายไว้ ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รู้ถึงจุดที่ไม่ปลอดภัย
"สัมผัสแทนสายตา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม โครงการยกระดับศักยภาพผู้พิการทางการเห็นด้วยสื่อภาพนูน!! เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป.11 กลุ่มเสือ สถาบันพระปกเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในการจัดการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้สอนในการผลิตสื่อภาพนูน (Tactile Taxture) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสื่อการสอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้พิการทางการเห็น สามารถมองเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในประเทศไทย ทำให้เห็นว่า ผู้พิการทางการเห็นได้รับผลกระทบอย่างมากและขาดโอกาสทางการประกอบอาชีพและการรับการศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ภาครัฐและเอกชนต้องกำหนดนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม และการนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทั้งสองฝ่ายบันทึกความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือภายใต้ความเข้าใจนี้ และทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการนำร่องยกระดับศักยภาพผู้พิการทางการเห็นด้วยสื่อภาพนูน” ในวันที่ 21-23 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีคุณครูเข้าร่วมรับการอบรมทั้งหมดจำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 2.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 3.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 4.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 5.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 6.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ 7.โรงเรียนธรรทิกวิทยา 8.โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 9.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 10.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 11.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงาน นักวิชาการและบุคคลผู้มีชื่อเสียงร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ดังรายชื่อต่อไปนี้ -คุณต่อพงศ์ เสลานนท์ อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย -คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ -นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชน -รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ -ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล(DEPA) -รศ.ดร.ธัญลักษณ์ วีระสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า -นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแพร่ระบาดโควิด-19 ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เช่น การขอผลการเข้ารับการฉีดวัคซีน...
จ.ตราด/ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในเขตเทศตําบลคลองใหญ่และเขต อบต.คลองใหญ่ ตั้งแต่หมู่ 3-8 และหมู่ 9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จํานวน 21 ราย วันที่ 25 กันยายน 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นําสมาชิกกิ่งกาชาด โรงพยาบาลคลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ อสม.ผู้ใหญ่บ้าน และชุดพัฒนาสัมพันธ็มวลชน 1307 เข้าร่วมออกหน่วยตรวจเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จํานวน 21 ราย เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของผู้ป่วยติดเตียง ในยุคปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เป็นจํานวนหลายรายแต่ละพื้นที่ และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ซื่งเป็นปัญหามากในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และทําความเข้าใจกับผู้ป่วยติดเตียง เข้าใจกับสภาพปัญหาผู้ป่วยเล่านั้น เพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง...
"ตม.จว.สตูล ร่วมกับด่านศุลกากรประชุมวางแผนการปฏิบัติให้แก่กำลัง 3 ฝ่ายในการเข้มงวดร่วมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออกผ่านด่าน!! เมื่อวันที่ (30 เม.ย.62) เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ภูวสิษฏ์ เมฆี ผกก.ตม.จว.สตูล และนายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรวังประจัน ประชุมวางแผนการปฏิบัติให้แก่กำลัง 3 ฝ่ายในการบูรณาการร่วมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออกผ่านด่านพรมแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล อย่างเข้มงวด ในห้วงวันที่ 1 - 6 พ ค.62 มีการจัดชุดตรวจวัตถุระเบิด (EOD) และติดตั้งช่องตรวจบุคคลและสัมภาระ (walkthrough) ป้องกันการลักลอบนำอาวุธ วัตถุระเบิดเข้าราชอาณาจักร!! #ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ฯ/โฆษก บก.อก.สตม.!!เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!! ###########################
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำทีมลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ตรวจตลาด กำกับติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ตรวจตลาด กำกับติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมี ผอ.กอรมน. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 นายอำเภอเมือพิษณุโลก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดให้กับท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมร่วมกิจกรรมล้างตลาด และร่วมเดินแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน พ่อคาในตลาดเทศบาล 6 (ตลาดร่วมใจ1) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตลาดเป็นสถานที่สำคัญ เนื่องจากมีการรวมตัวของคนจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาซื้อของสำหรับบริโภค หากไม่มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ดี จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้ ดังที่ปรากฏพบการระบาดล่าสุดที่ตลาดบางแค ในปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกไม่พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อรายใหม่ เป็นระยะเวลาถึง 64 วันแล้ว ประกอบกับช่วงนี้กำลังเข้าสู่ระยะผ่อนคลายมาตรการ และจะมีการจัดกิจกรรม งานเทศกาลต่างๆ เพื่อไม่เป็นการประมาท และกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ ศบค.กำหนด จึงต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง...
"บิ๊กโจ๊ก ที่ปรึกษา(สบ9)ตร.ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 สน.ห้วยขวาง!! ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำ โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาซญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรม ในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใข้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวเรื่อง"เมืองอัจฉริยะ " อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน วันนี้ ( 6 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม สน.ห้วยขวาง ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องในโครงการ "สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0"(SMART SAFETY ZONE 4.0) ของสน.ห้วยขวางโดยมีพื้นที่ในความรับผิดซอบ 1.69 ตร.กม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบซ.น.,พ.ต.อ.ชัยพล...

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
36.1 ° C
36.1 °
36.1 °
30 %
3.3kmh
4 %
พฤหัส
37 °
ศุกร์
37 °
เสาร์
37 °
อาทิตย์
38 °
จันทร์
38 °

ได้รับความนิยม